All posts by KBZON KBZON

Koornetwerk Nederland

Koornetwerk Nederland bouwt aan nieuw gezicht voor koorsector

Op 2 juni is de Vereniging van Nederlandse Korenorganisaties (VNK) officieel overgegaan in Koornetwerk Nederland. De nieuwe organisatie profileert zich als het centrale aanspreekpunt voor de Nederlandse koorsector. Koornetwerk Nederland vertegenwoordigt ruim 140.000 amateurkoorzangers vanuit de aangesloten korenbonden. Met de verandering van de organisatiestructuur kan voortaan ook iedere andere organisatie die zich zonder winstoogmerk inzet voor de Nederlandse koorsector lid worden. Met meer dan 1,7 miljoen actieve koorzangers -amateurs en professionals- is de koorsector veruit de grootste kunstensector van Nederland. Koornetwerk Nederland ontwikkelt meerjarenbeleid en initiatieven om zichtbaarheid en draagvlak van de Nederlandse koorsector te verbeteren en kwaliteitsontwikkeling en educatie te borgen voor de toekomst.   Met de start van Koornetwerk Nederland is tevens een nieuw bestuur aangesteld. Het voorzitterschap is in handen van Daphne Wassink, een ervaren bestuurder en beleidsmaker, tevens vicevoorzitter van de European Choral Association. Zij vormt samen met secretaris Herman Schimmel en penningmeester Roel Bueneker het dagelijks bestuur. Overige bestuursportefeuilles worden ingevuld door Roy Voogd voor communicatie, Annalisa Schmad voor deskundigheidsbevordering en Jos Raemaekers voor activiteiten.   Verbindingen binnen de koorsector Tijdens de eerste bestuursbijeenkomst is uitgesproken dat de komende jaren actief ingezet wordt op het stimuleren van verbindingen tussen alle betrokkenen binnen de sector. Van amateur tot professional en van educatie tot podia. Diverse bestuursleden hebben meegewerkt aan de ontwikkeling van het Manifest Samen Zingen 2020, dat in maart jl. aan de Raad voor Cultuur is aangeboden. Het Manifest is ondertekend door ruim 300 professionals en organisaties uit de koorsector en was aanleiding voor een eerste expertmeeting met de Raad voor Cultuur ter voorbereiding van hun advisering over het cultuurbeleid voor 2021 en verder. Ook Koornetwerk Nederland zat aan tafel.

Provinciale bijeenkomsten voorjaar 2017

De KBZON heeft in het voorjaar van 2017 voor al haar lidkoren zes gratis provinciale bijeenkomsten georganiseerd. Deze bijeenkomsten werden bezocht door ca. 200 bestuurders van 75 koren. Een grandioos succes dus!

De provinciale bijeenkomsten zijn een uitvloeisel van ervaringen van de regiobijeenkomsten, om nog beter aan te sluiten bij de verschillende wensen/vragen van de koren. Daarom waren er nu vaste thema’s met inbreng van koren, en een gezamenlijke lunch met netwerkmogelijkheden. Hier is dankbaar gebruik van gemaakt en koren hebben onderling contact gezocht om samen zaken te bespreken en om concerten te organiseren. De KBZON kijkt terug op een succesvol voorjaar waarin zij haar koren duidelijk heeft weten te maken dat de bond er voor de koren is en er zoveel mogelijk aan doet om ook dicht bij de koren te staan!

Deelnemers: hartelijk dank voor jullie positieve reacties en jullie enthousiaste inbreng!